CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

Naši lektoři

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, získala kvalifikaci adiktolog na Klinice adiktologie Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku Přístup zaměřený na člověka (PCA). Pracovala ve Společnosti Podané ruce v Olomouci. V současné době pracuje jako psycholožka, adiktoložka v adiktologické ambulanci a jako odborná asistentka na Katedře psychologie, Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci.


Mgr. Zdislava Arnoštová

Fyzioterapeutka vystudovaná na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého. Přednášela ve firmě Ergonomii práce kancelářských i manuálních činností. Dlouhodobě vede skupinové cvičení pro zdravá záda. V individuální terapii vede pacienty nemocniční i ambulantní. Lektorka kurzu "Uvědomění si vlastního těla při zpěvu z fyzioterapeutického hlediska." Aktivní i pasivní účastnice mezinárodních konferencí. Další vzdělání získala kurzy: Propriocentivní neuromuskulární facilitace, Medical taping concept, Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci.


Mgr. Ivona Baklíková

Vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj při Správě uprchlických zařízení MV ČR, sociální pracovnice a pracovnice krizového telefonického poradenství na lince důvěry v Centru krizové intervence v Kutné Hoře. Od roku 2004 pracuje v sociální oblasti a věnuje se převážně cílové skupině osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Vyučuje psychosociální výcvik na Vyšší odborné škole v Pardubicích. Dva roky se aktivně podílela na výuce interkulturní komunikace pracovníků Celní správy ČR ve spolupráci.

V rámci své profesní praxe se účastnila několika zahraničních studijních stáží a mezinárodních projektů (Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Norsko). Podílí se na organizaci kulturních akcí se zapojením lektorů a interpretů z řad migrantů žijících na území ČR.


Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Ředitel CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, sociální pracovník, konzultant, lektor. V přímé práci s klienty působil dvanáct let – pracoval se seniory, lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez domova. Je zakládajícím členem správní rady mobilního hospice Nejste sami.
Absolvent prvního výcviku inspektorů kvality, podílel se na tvorbě, zavádění a inovaci standardů kvality, do inspekcí byl zapojený v letech 2002 – 2018. Jako expert pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, působil v několika pracovních skupinách MPSV, např. pro transformaci sociálních služeb, přípravu zákona o sociálních pracovnících. Učí na CARITAS – VOŠs Olomouc a na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP Olomouc – Sociální politiku, Aktuální trendy v sociálních službách, Management kvality sociálních služeb. Dlouhodobě spolupracuje s celou řadou poskytovatelů sociálních služeb.


Věra Bechyňová, DiS.

Sociální pracovnice, lektorka, konzultantka a autorka odborných textů. Absolvovala Vyšší školu sociální práce v Praze a certifikované kurzy v ČR i v zahraničí zaměřené na komunikaci, sebepoznání, mediaci a inovativní psychosociální přístupy v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. V roce 1995 založila nestátní neziskovou organizaci STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú., kde pracuje jako ředitelka a metodička. Kromě managementu se zde věnuje zavádění sanace rodiny do aplikační praxe, metodických postupů i legislativy (www.strep.cz).
Od roku 2000 je autorka a lektorka akreditovaných vzdělávacích programů/vzdělávání na klíč pro pomáhající profese zaměřených na sanaci rodiny, případové konference, zkvalitňování multidisciplinární spolupráce a na inovativní techniky, věnuje se konzultační činnosti a metodické podpoře týmů poskytujících sociální služby, činnosti SPOD včetně spolupráce s poskytovateli náhradní rodinné péče. V letech 2000 – 2003 spolupracovala s Českou televizí jako spoluautorka cyklu Čas pro rodinu – Když doma něco schází. Je autorkou knih Sanace rodiny a Případové konference (Portál) a řady dalších odborných článků.
 


Mgr. Věra Berková, DiS.

Sociální pracovnice, absolventka VOŠ CARITAS Olomouc a UP Olomouc - obor charitativní a sociální práce. Prošla ročním mezinárodním výcvikem ve validaci podle Naomi Feil – level I. a výcvikem pro trenéry paměti – III. stupeň. Působí jako externí metodik kvality v několika pobytových sociálních službách, dále jako lektor a konzultant v oblasti kvality sociálních služeb, zejména poskytovaných seniorům a osobám s demencí. Má více než 15 let zkušeností s vedením pobytové, ambulantní a terénní sociální služby. Pracoviště pod jejím vedením úspěšně prošla inspekcí MPSV, obhájila certifikát kvality Vážka, zavedla do praxe bazální stimulaci, biografickou péči, reminiscenční terapii, smyslovou aktivizaci a paliativní péči. V listopadu 2018 v sídle Senátu Parlamentu České republiky převzala dvě ocenění v projektu Národního programu podpory kvality.


Mgr. Lucie Bicková

Sociální pracovnice, absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, psychoterapeutického výcviku Integrované psychoterapie, výcviku inspektorů kvality sociálních služeb (MPSV ČR) a výcviku supervizního (Remedium). V oblasti sociálních služeb působila čtrnáct let v manažerské pozici a také jako sociální pracovnice. Dlouhodobě se zabývá kvalitou sociálních služeb v ČR. V současné době působí jako lektorka, konzultantka, supervizorka, inspektorka kvality sociálních služeb. Trvale spolupracuje s celou řadou poskytovatelů sociálních služeb - s managementem, sociálními pracovníky i pracovníky v sociálních službách.


Mgr. Tereza Cimrmanová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK v Praze (sociální práce, etika). Zkušená pedagožka a lektorka mezioborových seminářů. Zabývá se psychosociálními a duchovními aspekty zátěžových životních situací a krizí, zvláště paliativní péčí. Spolupracuje s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením, s organizací Amelie poskytující psychosociální služby onkologicky nemocným a jejich blízkým a s církevními organizacemi různé denominace (edukační, poradenská a projektová činnost). Autorka řady odborných článků, studijních textů a monografie Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu.


Mgr. Jitka Dolejšová

 Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci magisterský program obor pedagogika-správní činnost a doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů ZŠ a SŠ. Od roku 1996 pracuje u Policie České republiky v oblasti prevence kriminality a Public relations, v současnosti na pozici vedoucí oddělení tisku a prevence Krasjkého ředitelství policie Olomouckého kraje. Absolvovala řadu specializačních kurzů zaměřených na mediální, komunikační a prezentační dovednosti a na oblast prevence kriminality. Realizuje besedy, semináře a přednášky pro veřejnost, působí jako lektorka na Univerzitě třetího věku, dlouhodobě spolupracuje s koordinátory prevence kriminality a se školskými a sociálními zařízeními v Olomouckém kraji.


Mgr. Adéla Drdová

Absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci – obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy. Od roku 2007 pracuje na pozici probačního úředníka - postupně na střediscích Prostějov, nyní Přerov. Náplní její činnosti je realizace kontroly výkonu alternativních trestů u pravomocně odsouzených pachatelů trestné činnosti, vedení a podpora klientů v průběhu zkušební doby či během výkonu alternativního trestu. Dále příprava podkladů pro rozhodnutí soudu o uložení vhodné alternativní trestní sankce v průběhu přípravného trestního řízení a mediace v rámci trestního řízení. Součástí její práce je i podpora poškozených a obětí a podávání právních informací o průběhu trestního řízení.
Od roku 2015 působila na pozici regionálního metodika pro oblast probace pro Severomoravský soudní kraj - náplní této činnosti bylo metodické vedení a pomoc v rámci regionu a příprava a realizace vzdělávacích seminářů.
Realizuje vzdělávací přednášky pro sociální a pedagogické pracovníky, během své práce u PMS se aktivně podílela na preventivních přednáškách pro studenty SŠ.
 


Mgr. Pavel Drexler

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči. V současné době působí jako odborný garant individuálních projektů Olomouckého kraje v sociální oblasti. Je absolventem kurzu MPSV v problematice užívání omezovacích prostředků pro uživatele sociálních služeb, zvládání problémového chování a nácvik fyzické intervence (2004). Je členem Asociace průvodců v problematice rizikového chování od jejího založení. V této tématice se od roku 2006 věnuje lektorské činnosti, zaměřené zejména na dovednostní techniky vycházející ze Zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. a jeho §89.


Mgr. et Ing. Adina Dvořáková

Vystudovala právnickou fakultu a ekonomii, rok aplikovala své znalosti na univerzitě v Clermont-Ferrand, Francie, působila na tamějším okresním soudě. V oblasti exekučního práva se pohybuje od r. 2012, do konce r. 2015 jako exekutorský koncipient. Aktuálně je právníkem u bezpečnostních složek. Dlouhodobě se zabývá exekučním právem se zaměřením na ochranu a obranu práv účastníků řízení.


Bc. Sophia Dvořáková

Absolvovala Univerzitu Hradec Králové v oboru Sociální práce – sociální politika. Od roku 1997 pracuje na pozici sociální pracovnice. Deset let pracovala v Dětském centru, kdy se potkávala s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu a jejich rodiči. Současně získala zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče, kterou následně využila při svém čtyřletém působení na MPSV ČR, na odboru rodiny, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2011 se vrátila do přímé práce a pracovala v o.s. Romdrom, ve Vězeňském programu – získávala zkušenosti v oblasti práce s lidmi dotčenými výkonem trestu a jejich rodinami.
Vedle toho od roku 2012 pracovala v o.s. Šance pro Tebe Chrudim, kde pracuje od roku 2013 jako terénní pracovnice ve vyloučených lokalitách a zastává funkci ředitelky. V terénu pracuje s jednotlivci, ale stejně tak s komunitou. Průběžně lektorovala, vedla dobrovolníky a realizovala volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče.


P. Mgr. Lukáš Engelmann

Vystudoval teologii na CMTF, v roce 2006 byl vysvěcen na kněze. Od roku 2009 studoval psychologická a postgraduální studia na Gregorianske Univerzitě v Římě se zaměřením na psychodynamickou psychoterapii. Od roku 2013 je duchovním správcem farnosti Ostrava - Třebovice. Ve své terapeutické praxi se zabývá osobami zasvěceneho života. Ve své pastoračni praxi se věnuje i hendikepovanym a osobám
s homosexuální orientací.


Mgr. Zuzana Faldynová

Absolventka jednooborové psychologie na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích. V oblasti psychologie a vzdělávání působí samostatně již od roku 2003. Spolupracuje s řadou komerčních i neziskových organizací v roli supervizora, kouče a realizátora AC, je lektorem i garantem akreditovaných kurzů. Má bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami, profesní i klinickou psychodiagnostikou, lektorováním kurzů z oblasti psychologie, personalistiky, arteterapie a sociálně-psychologickými výcviky studentů. Svoji kvalifikaci neustále zvyšuje – je absolventkou akreditovaného 5letého výcviku ve skupinové psychonalytické psychoterapii a celé řady krátkodobých vzdělávacích a výcvikových kurzů.


JUDr. Lenka Fialová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde složila i rigorózní zkoušku. Od roku 2007 soudkyní Okresního soudu ve Vsetíně. Lektorka Justiční akademie v oblasti opatrovnického soudnictví a v oblasti výuky budoucích vyšších soudních úředníků. Dlouhodobě též vyučuje zdravotnické právo na Masarykovo gymnáziu, Střední zdravotnické škole, Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín. Podílí se na zavádění praxe interdisciplinární spolupráce u svého soudu.


Mgr. et Bc. Kristýna Hradilová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a oboru Sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních věd tamtéž. Od roku 2011 působila jako právník v sociálních službách, spolupracovala s řadou neziskových organizací v přímém kontaktu s uživateli služeb i jako odborná podpora a školitelka sociálních pracovníků. Zároveň působila jako asistentka soudce na insolvenčním úseku a následně jako justiční čekatelka Krajského soudu v Ostravě, od roku 2019 je soudkyní Okresního soudu v Olomouci na trestněprávním úseku. V lektorské činnosti se specializuje na oblast rodinného a práva a práva dluhového poradenství s důrazem na praktické využití v sociálních službách.


Mgr. Karolína Hrbková

Absolventka FF UP, obor český jazyk a literatura – historie; původně učitelka; přes dobrovolnickou činnost s uvězněnými (od roku 1999 v rámci Vězeňské duchovenské péče) se dostala roku 2002 k práci probačního úředníka, pracuje v Probační a mediační službě na středisku v Prostějově (práce s pachateli a oběťmi trestných činů v rámci výkonu alternativních trestů, případně v rámci přípravného trestního řízení, mediace mezi pachatelem a obětí).


Mgr. Dagmar Hutařová

Psycholožka, psychoterapeutka, koučka a lektorka. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii. Absolvovala 5-ti letý psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie v Praze (IVGT). Absolvovala roční koučovací výcvik v Gestalt modalitě v Praze. Od roku 2013 pracuje ve své soukromé praxi v Olomouci. Věnuje se zejména individuální, párové a rodinné terapii. Pracuje s dětmi i dospělými.
Dlouhodobě se věnovala problematice ústavní péče, náhradní rodinné péči. Pracovala v Dětském diagnostickém ústavu, poté ve školských zařízeních, externě v ústavních zařízeních Dětských domovech.
Pracuje s obtížně výchovně zvladatelnými dětmi, adolescenty, s poruchami chování, delikventní mládeží, CAN syndromem, závislostmi.
Zaměřuje se na práci s krizí, psychosomatické obtíže, hledání smyslu, poznáním sebe sama, rozvíjením sebehodnoty, spirituálními otázkami. Pracuje s úzkostnými, depresivními stavy, stresem, zvládáním zátěže, traumaty, vztahovými problémy aj.
V oblasti koučování se věnuje u klientů zejména tématu odkrývání potenciálu v osobní i pracovní oblasti, sebeřízení, plánování, sebe-organizaci, motivaci apod.
Ve své lektorské činnosti se ráda zaměřuje na téma: syndrom vyhoření, zdravá a efektivní komunikace, poruchy chování, agresivita, CAN syndrom, psychopatické osobnosti, poruchy osobnosti, deprese, práce pedagogických pracovníků v ústavním nebo školním zařízení, pochopení a uzdravení vnitřního dítěte aj.
 


Mgr. Petra Chovancová

Vyučující odborných předmětů, CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kurzu Etické výchovy, certifikovaného kurzu Bazální stimulace I. a II., kurzu kinestetické mobilizace I. V roce 2016 získala mezinárodní certifikát uživatele Validace dle Naomi Feil – LEVEL 1. Svou profesní dráhu začínala v praktické profesi zdravotní sestry. Od roku 1997 působí v učitelské profesi, přednáší odborné zdravotní témata ve škole CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc, stejné období se věnuje lektorské činnosti v kurzech pro sociální pracovníky a pro pracovníky v sociálních službách. Lektorsky působí při vzdělávacím středisku CARITAS – VOŠs Olomouc. Od roku 2009 je členkou dozorčí rady Diakonie ČCE střediska Rýmařov.


Mgr. Marika Jelínková

Studovala na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, obor Sociální práce, specializace penitenciární péče a na Univerzitě J.A.Komenského Praha, Fakultě pedagogické, obor Andragogika. V minulosti působila u Vězeňské služby ČR jako sociální pracovnice a posléze jako vychovatelka. V oblasti sociální práce působí od roku 2008, nejprve jako sociální pracovnice ve věznici, od roku 2014 jako metodička sociální práce. V současné době pracuje na Magistrátu hlavního města Prahy jako metodička sociální práce a veřejného opatrovnictví. Je členem pracovní skupiny MPSV pro přípravu standardů činností sociální práce, členem poradní komise ředitele Vazební věznice Praha – Pankrác, členem komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů, podílela se přípravě Koncepce vězeňství do roku 2025 v oblasti postpenitenciární péče. Publikuje v odborné literatuře, např. v roce 2017 v časopise Listy sociální práce č. 13 na téma „Výkon činností sociálního kurátora“, V roce 2019 v časopise Státní zastupitelství č. 1 na téma „Postpenitenciární péče jako součást resocializačního procesu“. Aktivně se zajímá o problematiku sociální práce, a to pořádáním metodických setkání, kazuistických seminářů, odborných konferencí, na kterých i přednáší aktuální témata sociální práce, v rámci připomínkových řízení legislativních norem využívá odborné znalosti z praxe.


Mgr. Šárka Jelínková

Senátorka, členka Ústavně právního výboru Senátu PČR. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, absolventka výcviku hodnotitelů kvality a inspektorů kvality sociálních služeb (MPSV ČR). V sociálních službách působila více než 25 let, dlouhodobě pracovala s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, několik let v přímé péči, posléze jako vedoucí pracovník několika sociálních služeb. Naposledy na pozici ředitelky obecně prospěšné společnosti věnující se práci se seniory. Je externí učitelkou na pedagogické fakultě MU v Brně, na katedře sociální pedagogiky. Dlouhá léta působila jako lektorka a konzultantka, především v oblasti kvality sociálních služeb a jako inspektorka kvality sociálních služeb. Podílela se na několika projektech zaměřených na transformaci a humanizaci zařízení v sociálních službách.


PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Klinický psycholog v soukromé klinické praxi a odborný asistent Katedry psychologie FF UP Olomouc.
Absolventka FF UP Olomouc oboru jednooborová psychologie. Pedagogická způsobilost FF UP Olomouc. Atestace v oboru klinická psychologie. Celková praxe ve skupinové psychoterapii a vedení poradenských skupin od r. 1991, odborná praxe s dětskou klientelou od r. 1997 (Psychiatrická léčebna Kroměříž, Středisko výchovné péče Kroměříž, ambulance klinické psychologie, pediatrická klinika FN Motol Praha).
Specializace na terapii traumatu metodou Somatic experiencing ®.
Supervizorská činnost: Oblast VTI: SPIN Praha akreditovaný supervizor od r. 1999, specializace: sociální služby, školství, zdravotnická zařízení, supervize dobrovolníků, asistentů. Lektorská činnost od roku 2000 (Vedení poradenského rozhovoru, Trauma u dětí a další).


doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.

Absolventka oboru katolícka teológia (UK, Bratislava) a sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka (UKF, Nitra). Absolvovala tiež dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii; dlhodobý výcvik v psychotraumatológii a EMDR; postgraduálny kurz pastorálnej psychológie (TU v Trnave), postgraduálny kurz Safeguarding: Ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Pontificia Universita Gregoriana & KU v Ružomberku), postgraduálny kurz viktimológie (World Society of Victimology & Inter-University Centre, Dubrovnik), a akreditovaný výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách (IVSP, Dolná Krupá). Špecializuje sa na problematiku sexuálneho zneužívania a domáceho násilia. Štrnásť rokov pôsobila na akademickej pôde, v súčasnosti pôsobí ako výskumníčka a externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Ako expertka aktívne spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. Od roku 2003 lektorovala už viac ako sto seminárov o problematike sexuálneho zneužívania detí pre široké spektrum pomáhajúcich profesií na Slovensku aj v Čechách. K osvete v tejto oblasti sa snaží prispievať aj prostredníctvom rozhovorov pre média a vystupovaním v diskusiách ( http://sexualne-zneuzivanie.sk/diskusie.html ) a najmä odbornými a vedeckými článkami a knižnými publikáciami (prehľad najvýznamnejších je dostupný v plnom znení na: https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications ).


PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se věnuje vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků. Její výzkumné aktivity směřují do oblasti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, v posledních letech se jedná zejména o osoby bez domova, slyšící děti neslyšících rodičů, Romy (zejména rodu Sinti), oběti a svědky domácího násilí. Podílí se na organizaci charitativních akcí na podporu lidí bez domova.


PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Působí jako vysokoškolský pedagog, lektor a supervizor. Zaměřuje se převážně na individuální, partnerské, manželské a rodinné poradenství a terapii a práci s výcvikovými skupinami. Absolvoval dlouhodobý výcvik v rodinné a systemické terapii. Od roku 2008 je řádným členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR, kde působil jako koordinátor pracovní skupiny pro tvorbu metodiky vztahového poradenství. V letech 2012-2017 byl členem prezidia této organizace. Je certifikován jako „samostatný manželský a rodinný poradce II. stupně“. Od roku 2014 je mentorem EUROPSY pro oblasti Pedagogické a školní psychologie a Poradenské psychologie. V rámci své poradenské praxe odvedl tisíce individuálních, párových či rodinných konzultací s klienty. Již více než 15 let se rovněž prakticky i výzkumně věnuje práci s výcvikovými skupinami – odvedl několik tisíc výcvikových hodin. Je, mimo jiné, autorem úspěšných monografií „Interakční psychologický výcvik“ a „Interakční psychologický výcvik pro praxi“ a spoluautorem monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie“.


JUDr. Pavel Kotrady

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které složil i rigorózní zkoušku. Od roku 2010 soudcem, od roku 2015 místopředseda a od roku 2019 předseda Okresního soudu ve Vsetíně. Lektor Justiční akademie v oblasti opatrovnického soudnictví a v oblasti výuky budoucích vyšších soudních úředníků. Autor řady článků v této oblasti, zejména na téma svéprávnost. Člen autorského kolektivu IV. svazku komentáře k občanskému zákoníku vydávanému nakladatelstvím Leges.


Mgr. Jan Kozák

je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 1994. V letech 1998 až 2019 působil jako soudce Krajského soudu v Brně (původně Krajský obchodní soud v Brně), kde se po celou dobu věnoval problematice úpadkových řízení. V letech 2005 až 2015 zastával pozici místopředsedy Krajského soudu v Brně pro úpadková řízení. V letech 2006 až 2011 byl členem Rady Justiční akademie, v letech 2008 až 2011 byl předsedou zkušební komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušky insolvenčních správců a člen Expertní komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro úpadkové právo. Jako lektor přednášel pro ČSSZ, Asociaci insolvenčních správců, společnost Insolvence 2008, a.s., ČAK, aktuálně přednáší pro organizace, které se zabývají pomocí sociálně slabším osobám. Vedle toho je vedoucím autorského kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu (pět vydání u nakladatelství Wolters Kluwer v letech 2008, 2013,2014, 2017 a 2019) a autorem mnoha odborných článků (Právní rádce, Právní fórum, Konkursní noviny, Soukromé právo, recenzovaný časopis Obchodní právo). V současné době se zabývá insolvenčním právem v soukromé sféře.


Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.

Absolventka PdF UP a VOŠ sociální Olomouc Pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako odborná asistentka a tajemnice Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty, koordinátorka Asociace studentů speciální pedagogiky a koordinátorka ter. skup. sebeobhájců. Spolupracuje s celou řadou praktických pracovišť. Praxi má i v institucionální péči pro osoby s mentálním postižením a v konzultační, poradenské a terapeutické oblasti (absolventka výcviku v Kognitivně behaviorální psychoterapii). Je lektorkou četných kurzů pro odbornou veřejnost i pro osoby s mentálním postižením.
Svou odbornou a vědeckovýzkumnou činnost zaměřuje zejména na oblast psychopedie, speciálněpedagogické andragogiky a gerontagogiky. Věnuje se především moderním trendům, novým přístupům a možnostem rozvoje samostatnosti a zvyšování kvality života osob s postižením. V této oblasti je aktivní nejen v rovině praxe, ale je také autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikací, článků a učebních textů. Je vedoucí a oponentkou desítek závěrečných, bakalářských, diplomových a jiných vědeckých prací. Organizuje a účastní se tuzemských i zahraničních odborných konferencí, participuje na řešení četných odborných projektů a výzkumných úkolů.
 


Mgr. Markéta Královcová, DiS.

Zakladatelka Nadačního fondu Klíček (Nadace Klíček, zal. 1991), který ve spolupráci s iniciátorkou dětského hospicového hnutí, Sestrou Frances Dominicou, v roce 2004 zprovoznil první, nezdravotnickou část dětského hospice v Malejovicích u Uhlířských Janovic. S manželem Jiřím se dlouhodobě věnuje podpoře vážně nemocných a jinak znevýhodněných dětí a jejich rodin, včetně rodin pozůstalých, a dalším souvisejícím tématům, zejména: fungování institucí, deinstitucionalizaci, komunikaci, spirituální péči, aplikované etice, vzdělávání, herní práci s dětmi v nemocnici, přicházení na svět a odcházení z něj.
Absolvovala obor dějiny umění a estetika na FF UK v Praze a obor diplomovaná všeobecná sestra na Vyšší zdravotnické škole v Plzni. Je také herní specialistka, certifikovaná dula, laktační poradkyně a vyučená kuchařka. V současnosti studuje doktorský program Aplikovaná etika na FHS UK v Praze.
 


Mgr. Jiří Královec DiS.,DiS.

Spoluzakladatel Nadačního fondu Klíček (Nadace Klíček, zal. 1991). S manželkou Markétou se dlouhodobě se věnují podpoře vážně nemocných a jinak znevýhodněných dětí a jejich rodin a dalším souvisejícím tématům, v roce 1992 přinesli do českého prostředí Chartu práv dětí v nemocnici, kterou podpořila Centrální etická komise při ministerstvu zdravotnictví. Z angličtiny přeložil řadu knih na téma péče o nemocné a umírající (Elisabeth Kübler-Ross, Jan Aldridge, June Jolly) a porodnické péče (Henci Goer).
Studoval bohemistiku a anglistiku na FF UK v Praze, absolvoval CARITAS - VOŠ sociální Olomouc (obor sociální a charitativní práce), Vyšší zdravotnickou školu v Plzni (obor diplomovaná všeobecná sestra) a Katolickou teologickou fakultu UK v Praze (obor Aplikovaná etika). Je také herním specialistou a řidičem autobusu. V současnosti studuje doktorský program Aplikovaná etika na FHS UK v Praze.


Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Absolventka PdF UP Olomouc, katedra antropologie a zdravovědy, obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy a také FF UP, katedra psychologie, obor psycholog. V minulosti dobrovolnice Charity Olomouc, práce s lidmi bez domova a dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin. Poté zaměstnána v o. s. Internetporadna.cz jako psycholog, práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Od roku 2008 působí jako klinický psycholog ve Vojenské nemocnici v Olomouci, kde se věnuje převážně klinické praxi (na psychiatrickém oddělení i v rámci ambulance), v malé míře pak psychologickému testování příslušníků AČR. V roce 2014 atestovala z klinické psychologie a v roce 2018 získala atestaci v oboru dětská klinická psychologie. Ve své praxi se věnuje dospělým i dětským klientům, spolupracuje s lékaři i dalšími odborníky v péči o klienty s duševním onemocněním či psychickými potížemi. Věnuje se aplikaci relaxačních technik a psychohygieně.


Mgr. Iveta Křepelová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je absolventkou dvou psychoterapeutických výcviků, a to Kognitivně behaviorální terapie a rodinná systemická psychoterapie. Pracovala jako psycholog ve Vojenské nemocnici v Olomouci na Lékařsko-psychologickém a Psychiatrickém oddělení. V současné době pracuje jako školní psycholožka, lektorka Českého červeného kříže a neziskové organizace ČOSIV. Svůj volný čas věnuje soukromé poradně pro dospělé.


Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Vystudovala obor sociologie – sociální politika a sociální práce, doktorské studium a habilitační řízení absolvovala v oboru sociální politika a sociální práce. Působí na Katedře sociální politiky a sociální práce a v Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU a dále ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s poskytováním sociálních služeb, plánováním sociálních služeb a výkonem sociální práce na obcích. Zabývá se možností posilování participace veřejnosti a klientů na rozhodování v sociálních službách. Má dlouholeté lektorské zkušenosti. V praxi působí jako metodik komunitního/střednědobého plánování pro obce, konzultantka pro instituce veřejné správy a samosprávy, je členkou poradních orgánů a pracovních skupin.


Mgr. Miluše Kubová

Speciální pedagog, absolventka Pedagogického institutu v Hradci Králové, obor matematika, fyzika. Speciální pedagogiku, obor psychopedie, vystudovala na UK v Praze. Praxe jako učitelka, později samostatná odborná pracovnice ve Výzkumném ústavu pedagogickém ve skupině speciální pedagogiky se zaměřením na mentálně postižené osoby a využitím alternativní a augmentativní komunikace při jejich vzdělávání. V současné době působí jako lektorka a konzultantka v oblasti alternativní a augmentativí komunikace (AAK) pro různá vzdělávací zařízení. Je autorka publikací AAK a učebnic pro speciální školy.


PhLic.Kateřina Lachmanová, ThD.

Vystudovala teologii a psychologii, postgraduálně v Římě, na Institutu Teresianum a Gregoriánské univerzitě. Poté se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství pod Pastoračním střediskem v Praze a přednáškové činnosti. Na KTF v Praze vyučovala několik let předmět Psychologie pro pomáhající profese, v současnosti pracuje jako odborný poradce pro dvě nakladatelství a v dramaturgii diskusních pořadů TV Noe. Je autorkou několika knih z oblasti křesťanské spirituality.


Mgr. Martin Lýsek

Od roku 2008 vykonává funkci soudce, původně u Okresního soudu v Přerově se zaměřením především na trestní (ale i na rodinné či exekuční právo) právo; od března 2018 je předsedou senátu Krajského soudu Ostravě, pobočky v Olomouci s agendou trestního řízení v prvním stupni. V průběhu své justiční kariéry působil (či působí) rovněž jako lektor na Justiční akademii ČR či Probační a mediační službě ČR; pedagogicky působil na Právnické fakultě UP Olomouc, Přírodovědecké fakultě UP Olomouc či Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, Oblastní unii neslyšících, Oblastní charitě v Přerově, Středisku výchovné péče v Přerově. Mezi lety 2005 – 2018 působil jako koordinátor projektu Soudcovské unie ČR „ Zvyšování právního vědomí studentů středních škol“. Zúčastnil se řady zahraničních seminářů pořádaných Evropskou justiční vzdělávací sítí (Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Velká Británie) a v roce 2015 absolvoval krátkodobou stáž u Okresního soudu v Helsinkách, Finsko. Dlouhodobě se zaměřuje na práci s obětí trestného činu či problematiku náhrady újmy způsobené trestným činem.


PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka. Přednášející na Fakultě zdravotnických věd a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (klinická, zdravotnická a lékařská psychologie, komunikace s pacientem, psychoonkologie a práce se somaticky nemocným, interakční psychologický výcvik, práce s klientem atd.). Dobrovolný terapeut v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce.

Ve své odborné praxi se zaměřuje na práci s rodinami, adolescenty a dospívajícími, somaticky nemocnými, umírajícími a jejich blízkými.

Lektorka a trenérka v oblasti osobnostního rozvoje (práce s psychickou zátěží, motivace, seberozvoj, life-balance, interkulturní problematika atd.).

Vedle terapeutických, lektorských a supervizních aktivit se věnuje výzkumné činnosti v oblasti klinické psychologie.


doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

je docentka sociální práce. Absolvovala studium andragogiky, pedagogiky a sociální pedagogiky. Působí více než 25 let na univerzitách na Slovensku, Polsku i v České republice. Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se věnuje participativní sociální práci – speciálně dobrovolnictví, ale i profesionalizaci sociální práce a vzdělávání sociálních pracovníků. Je supervizorka. Již více než 15 let usiluje o rozvoj sociální práce ve školství a univerzitní dobrovolnictví na Slovensku a v České republice.


PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.

Ředitel Klíče – centra sociálních služeb, p.o. Speciální pedagog, absolvent PdF UP v Olomouci, postgraduálního kurzu „Supervize v sociální práci“ (FF UK Praha), výcviku hodnotitelů kvality a inspektorů kvality sociálních služeb (MPSV), kurzu Řízení transformace pobytových sociálních služeb a krátkodobých vzdělávacích aktivit zaměřených na manažerské dovednosti, vedení týmu, pracovně právní problematiku, občanské právo, kvalitu sociálních služeb ad.
Od počátku profesní dráhy působí v oblasti vzdělávání a sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Podílel se na tvorbě a zavádění národních standardů kvality sociálních služeb. Externí učitel PdF UP, spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv, MPSV a řadou poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v této oblasti formou expertní, lektorské, supervizní, konzultační a auditorské činnosti.
Aktuálně se podílí na reformě psychiatrické péče v ČR.


Mgr. Ivo Mludek

Absolvent FVP Slezské univerzity v Opavě a FSV Univerzity Karlovy v Praze.
Spoluzakladatel a spolumajitel vydavatelství Region, které během deseti let postupně založilo a vydávalo deset regionálních týdeníků na území bývalého Severomoravského kraje, na Šumpersku a Zlínsku. V tomto vydavatelství pracoval jako šéfredaktor a později jako hlavní editor celého projektu. Od prodeje vydavatelství v roce 2002 na volné noze jako publicista, pedagog a mediální poradce neziskových organizací, především Charity Opava, kde je také předsedou Rady CHO. Na CARITAS-VOŠs Olomouc vyučuje předměty Public Relations, Základy mediální gramotnosti a Stereotypizace menšin v médiích.


Mgr. Hana Nedělková

Jediná certifikovaná lektorka kinestetické mobilizace dle VIV-ARTE®KINASTHETIK-PLUS v České republice. Lektoruje Moduly 1 – 4. Dlouhodobě se věnuje implementaci pohybové podpory ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Pracuje na I. interním oddělení v Nemocnici Most, o. na pozici vrchní sestry.


Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná

HR manažerka strojírenské společnosti. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii – andragogiku (profilace personální management) na FF UP v Olomouci. Kromě HR a péče o lidi ve firemní sféře se také od roku 2006 věnuje lektorování soft skills, krizové intervenci a soukromé praxi. Je supervizorkou Krizové pomoci ve Zlíně a dalších sociálních institucí. Ve své odborné praxi se zaměřuje na práci s lidmi s traumatem a emočními problémy, východiskem pro terapeutický přístup je především psychoterapie zaměřená na tělo.


Mgr. Daniela Ochmannová

Je absolventkou oboru Sociální práce a Sociální politika na FSS MU v Brně. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice v Centru na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji zřizovanou Správou uprchlických zařízení MV ČR. Od roku 2011 působí na CARITAS-VOŠs Olomouc, a to jako vyučující předmětu Teorie a metody sociální práce a do roku 2016 také jako vedoucí Střediska praktického vzdělávání. Po mateřské dovolené zde zastává pozici metodika EU projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání (IVOV), který je zaměřen na tvorbu inovací a strategií pro další rozvoj VOŠ. V rámci svého profesního působení se kromě inovací ve vzdělávání věnuje také problematice Green care, sociálnímu zemědělství a komunitní sociální práci.


Mgr. Dita Palaščáková

Na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor andragogika v profilaci na sociální práci. V současné době působí na úseku pro vnější vztahy téže vysoké školy, kde má na starosti oblast fundraisingu, strategických partnerství s komerčními subjekty a řídí chod Nadačního fondu na podporu excelentní juniorské vědy a umění. Současně pracuje jako externí vysokoškolský pedagog na katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého, kde vyučuje předměty týkající se managementu, marketingu a práce s veřejností. Vede občanské sdružení Zeměkoule, které je zaměřeno na propagaci projektů neformálního vzdělávání v mezinárodním prostředí pro mladé lidi. Řídí mezinárodní projekt v rámci ERASMUS plus zaměřený na rozvoj kompetencí učitelů a pracovníků s mládeží v oblasti koučování. Má pracovní zkušenosti z několika neziskových organizací pracujících s různými cílovými skupinami (P-centrum Olomouc, Člověk v tísni, Inbáze – komunitní centrum pro českou veřejnost a migranty, Internetporadna, Společnost pro ranou péči). Od roku 2001 pracuje jako koučka, externí lektorka a konzultantka v oblastech kariérní orientace, strategického řízení a plánování, řízení a rozvoje lidských zdrojů, projektového managamentu a fundraisingu.


Mgr. Táňa Palotášová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v oboru sociální práce. Od roku 2001 pracuje u Probační a mediační služby (dále jen PMS), středisko v Přerově, kde působí v pozici probačního úředníka a od roku 2002 současně jako vedoucí střediska. Jedná se o práci s pachateli a oběťmi trestných činů s cílem jejich aktivního zapojení se do procesu řešení důsledků trestné činnosti jak v rámci výkonu alternativních trestů, tak případné mediace mezi nimi. Je dlouhodobou členkou komise prevence kriminality města Přerova i realizátorkou týmů pro mládež a týmů pro oběti trestných činů v tomto regionu. Pravidelně realizuje besedy a semináře ve školách i externí přednášení především pro pracovníky v sociálních službách. Od roku 2012 je v rámci PMS pověřena k výkonu funkce tutora pro severomoravský region (odborný konzultant pro nové zaměstnance a koordinace vzdělávání v rámci soudního kraje).


Mgr. Jana Paloušková

Absolventka FF UP Olomouc, katedra sociologie-andragogiky. Odborná orientace na teorii a metody sociální práce, krizovou intervenci, systemickou terapii a poradenství v sociálních službách. V současnosti působí ve firmě Personal3p – personální a psychologické poradenství v Olomouci jako interní lektor, trenér a supervizor. Má dlouhodobé pracovní zkušenosti ze vzdělávání dospělých a práci s lidskými zdroji ve firemním prostředí i neziskové sféře. Od roku 2001 spolupracuje jako externí lektorka a poradce v oblastech řízení lidských zdrojů, tréninku měkkých dovedností, rozvoje pracovního potenciálu zaměstnanců. Ve své lektorské a trenérské činnosti se orientuje na oblast osobního rozvoje zejména v rámci vedení psychosociálních výcviků.

Spoluautorka řady projektů, analýz, interních a personálních auditů. Dlouholeté pedagogické zkušenosti z výuky na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc a na CMTF UP Olomouc.


Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová

Vystudovala obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na Univerzitě Palackého v Olomouci a jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako speciální pedagog ve zvláštní škole a pedagogicko-psychologické poradně, později jako psycholog a vedoucí pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Brodě. 18 let působila jako psycholog Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lektoruje akreditované kurzy a semináře v oblasti krizové intervence, posttraumatické péče a první psychologické pomoci. Je spoluautorkou metodických materiálů k poskytování první psychické pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí a k podpoře osob s disabilitou v mimořádných situacích. Podílela se na práci skupiny pro vytváření a ověřování Standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Angažuje se v podpoře truchlících v z.s. Dlouhá cesta a v podpoře nemocných, postižených a znevýhodněných dětí v z.s. Korunka Luhačovice.
 


Mgr. Tomáš Pavlíček

Působí jako soudce okresního soudu se specializací na civilní právo (obchodní, občanské a rodinné). Vystudoval právo a právní vědu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005 formou otevřených kurzů pro veřejnost a uzavřených kurzů dle obsahových požadavků jednotlivých klientů. V minulosti působil také jako externí vyučující práva na vysoké škole. V rámci výkladu se zaměřuje na nejčastější praktické problémy a otázky, které doplňuje o zkušenosti ze soudní praxe.


Mgr. Miroslava Petřeková

Učitelka odborných předmětů, CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kurzu Etické výchovy, certifikovaných kurzů Bazální stimulace, Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie, kurzu Zážitková pedagogika. Svou profesní dráhu začínala v praktické profesi zdravotní sestry. Od roku 1997 působí v učitelské profesi, přednáší odborná zdravotní témata ve škole CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc, stejné období se věnuje lektorské činnosti v kurzech pro nižší zdravotnické pracovníky, pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky. Lektorsky působí při vzdělávacím středisku CARITAS – VOŠs. Olomouc. Dlouhodobě lektoruje kurzy první pomoci pro různé organizace.


MUDr. Ondřej Pilc

Pracuje jako psychiatr v Psychosociálním centru Přerov a v Centru duševního zdraví (CDZ) v Přerově. Za svou více než 20 letou praxi získal zkušenosti s prací psychiatra jak v lůžkovém, tak ambulantním sektoru včetně terénní péče, několik let pracoval jako psychiatr v zahraničí (v Dánsku, Švédsku a Grónsku), v minulosti rovněž působil v 6. polní nemocnici Armády České republiky a zúčastnil se dvou zahraničních misí do Afghánistánu. V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze (SLEA). Má rád kočky a nemá rád sociální sítě.


Antonín Plachý

Od roku 1991 pracoval v sociálních službách, konkrétně se zaměřoval na bezdomovectví. V rámci své praxe pracoval ve vedoucích funkcích v několika azylových domech, byl zakládajícím členem Sdružení azylových domů a jeho dlouholetým předsedou. V rámci legislativy spolupracoval na vzniku standardů kvality sociálních služeb a na tvorbě zákonu 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2005 dokončil kurz inspektora kvality sociálních služeb a lektora. V roce 2008 se autorsky podílel na publikaci Standardy kvality sociálních služeb, výkladový sborník pro poskytovatele. V roce 2012 byl členem skupiny, která vypracovala dokument Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR. V roce 2014 měl odpovědnost za rozjezd sociální práce Armády spásy na Slovensku. Od roku 2015 pracoval jako národní metodik pro kvalitu sociální služby v Armádě spásy a jako vedoucí oddělení rozvoje a kvality.


Mgr. Petr Polák

Absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009). Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 je také asistentem veřejného ochránce práv. Moderuje pracovní skupinu Policy Formation a je také členem výkonné rady v rámci evropského sdružení Equinet – European Network of Equality Bodies. Podílel se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2012 – 2017), pravidelně přednáší pro Evropskou akademii práva (ERA). Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací se zaměřením na oblast pracovněprávních vztahů.


PhDr. Lenka Poláková

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie.

Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 1500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s klienty v konfliktu a rodinami v jejich rozpadu.

Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR.

V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.

V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction.

V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators http://www.crossbordermediator.eu/ ).

Je absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.
V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation).
Společně s Joe Folgerem lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne - The Premises of the Transformative Negotiation.

Od roku 2012 je certifikovaným facilitátorem unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky (Busel)
Od roku 2012 realizuje LSP workshopy pro týmy, organizace - firemní strategie, týmové strategie, aj.

V letech 2011/2012 a 2016/2017 realizovala dva supervizní výcviky (Hestia). Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce. Od roku 2015 je zapsaná v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti.


PhDr. Eva Procházková

Specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí se věnuje studiu psychobiografického modelu (PBM) v německém jazyce již od roku 2004. Ve své profesní dráze prošla základním kurzem PBM v roce 2005 a následně absolvovala v roce 2006 kurz nástavbový, který je podmínkou pro další vzdělávání certifikovaného lektora. V letech 2007 – 2009 koreferovala kurzy PBM v Rakousku a následně obhájila svou mezinárodní akreditaci lektora projektovou prací na téma „Biografie a psychobiografický model péče“ v německém jazyce.
Téma „Biografie – životní příběh“ a její uplatnění v plánech péče a péči přímé, přednáší v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně a ve vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni v Rakousku.
V současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP (Evropská síť pro vědu a výzkum psychobiografické péče www.enpp.at ) a je členem odborné komise pro udělování ceny E. Böhma za inovativní přístup v péči za spolupráce odborného časopisu LAZARUS v Rakousku.
V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebin.cz) a propaguje tento inovační model péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech a odborných konferencích. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje svými poznatky z přímé praxe a dalším vzděláváním ve spolupráci s prof. Erwinem Böhmem.
Autorka knihy: Práce s biografií a plány péče.


Bc. Andrea Radomská, DiS.

Vystudovala střední zdravotnickou školu, charitativní a sociální práci na CARITAS - VOŠ sociální Olomouc a bakalářské studium sociální práce na UP v Olomouci. Studovala jednooborovou psychologii na IPU v Praze a v roce 2010 dokončila studium poradenské psychologie na Katedře teorie v Brně. V současné době dokončuje magisterské studium sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.
Od roku 1999 se aktivně pohybuje na poli hospicové a paliativní péče, stála u zrodu několika mobilních hospiců, doprovází umírající, podporuje doprovázející a dodává odvahu pozůstalým.
Pracuje jako terapeut, poradce pro pozůstalé a pastorační pracovník v Mobilním hospici Strom života v Novém Jičíně, kde se mimo jiné intenzivně věnuje práci s pozůstalými dětmi, dospělými a perinatální hospicové péči. Působí také jako supervizorka a lektorka dobrovolnických programů organizace ADRA. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a seminářích, předává zkušenosti a lektoruje v řadě zdravotních a sociálních zařízeních. Absolvovala odborné stáže v hospicových a sociálních zařízeních v Rakousku a Austrálii.

Snaží se napomoci odtabuizování smrti a umírání mezi odbornou i laickou veřejností a je aktivní propagátorkou hospicové a paliativní péče.
 


Mgr. Milena Rosová

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Působila jako odborná asistentka katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty OU, Ústavu knihovnictví a bohemistiky Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU a katedry křesťanské sociální práce CMTF UP. Je spoluzakladatelkou Centra pro komunikaci a Asociace mediátorů. Od roku 2002 působí jako samostatný lektor a konzultant, jako externí trenér spolupracuje s agenturami HM Partners, Agamos, Bit cz training v oblasti manažerských dovedností. Jako lektor se podílí na zajišťování řady projektů směřujících k uživatelům sociálních služeb - k dlouhodobě nezaměstnaným, rodičům handicapovaných dětí, seniorům, pěstounským rodinám apod. Dlouhodobě se zabývá tématy komunikace, řízení konfliktních situací, týmové spolupráce, motivace, rozvoje a seberozvoje pracovníků - v těchto oblastech se od roku 2004 specializuje zejména na prostředí pracovišť pomáhajících profesí, dlouhodobě spolupracuje s Charitou Ostrava a dalšími neziskovými organizacemi. V rámci seminářů klade důraz na individuální zkušenost pracovníků, jejich sebereflexi a osobní možnosti řešení daných situací, na komplexnost a provázanost pracovní problematiky s osobními rovinami života (vzájemný vliv zkušeností a růstu v obou oblastech, dopad interakcí s uživateli sociálních služeb a kolegy i na osobní rovinu pracovníka).


PhDr. at Ing. Jana Sladká Ševčíková

Manažerka, lektorka, koučka, supervizorka, inspektorka kvality sociálních služeb a manažerka kvality pro reformu psychiatrické péče.
V letech 1992 až 2005 jsem pracovala v České televizi jako produkční a producentka. Od roku 2002 působím v sociálních službách, kdy jsem založila a stala se ředitelkou Centra Anabell, které se věnuje nemocným s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. V roce 2005 jsem se rozhodla zůstat již pouze v neziskovém sektoru, který je mi velmi blízký; přesto ráda propojuji zkušenosti z komerční sféry a oblasti médií se světem sociálních služeb. Centrum Anabell je registrovaným poskytovatelem 5 sociálních služeb určených lidem s poruchou příjmu potravy, jejich blízkých, a od léta 2019 také rodinám s dětmi s ostatními psychiatrickými dg. Od roku 2006 jsem inspektorkou kvality sociálních služeb a věnuji se inspektorské a auditorské činnosti v oblasti kvality sociálních služeb. Jsem absolventkou 240 hod. výcviku Psychoterapeutické přístupy u NCO NZO v Brně, 120 hod. výcviku v Gestalt koučování (Gestalt Essence, s. r. o., Praha) a 430 hod. výcviku v supervizi zaměřené na řešení (Dalet Olomouc). V oblasti supervize se specializuji na manažerské procesy v organizacích sociálních služeb nebo obecně v neziskovém sektoru. Od roku 2018 působím v reformě psychiatrické péče, protože je to pro mě velká příležitost ovlivnit způsob života osob s psychiatrickým onemocněním. Jsem přesvědčena, že kvalita poskytované péče stojí nejen na profesionalitě odborníků, ale také na dodržování lidských práv, respektu a úctě k člověku. Jsem ráda, že mohu být součástí naplňování těchto konceptů a zásad.
 


Mgr. Miroslav Snášel

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučoval teorii a metody sociální práce na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci. Absolvent intenzivního výcvikového programu v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka. Zahraniční pracovní pobyty v L´Arche community, kde lektor pracoval na pozici klíčového pracovníka – organizace chodu domova, tvorba aktivizačních programů pro klienty s mentálním postižením. V současné době působí jako samostatný lektor a konzultant.
V poslední době se zabývá metodami individuální práce s uživateli a možnostem, které skýtá práce se skupinou, pracovním kolektivem nebo rodinou. Aktuálně se věnuje práci s agresí a strachem, možnému vlivu minulých zážitků na současný život a jeho kvalitu, hledání vlastní životní cesty ve druhé polovině života. Ve svých seminářích klade důraz na sebereflexi, hledání silných stránek u uživatelů sociální služby i pracovníků. Setkání jsou interaktivní a jejich účastníci mají prostor pro vyjádření vlastních zkušeností a potřeb ve vztahu k realizovanému tématu.


Mgr. Hana Solařová

Absolventka oboru Sociální politika, sociální práce a učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. Věnovala se komunitní práci a vedla nízkoprahový klub pro děti a mládež, později pracovala jako sociální pracovnice v poradně pro cizince. Od roku 2009 se zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Pracuje pro mezinárodní nadaci Lumos, která podporuje změnu systému péče o ohrožené děti.
Dlouhodobě se věnuje tématu kvality sociální práce, je inspektorkou kvality sociálních služeb a inspektorkou kvality sociálně-právní ochrany dětí u pověřených osob a zařízení vyžadující okamžitou pomoc.
 


Mgr. Jan Soldán

Psycholog, rodinný terapeut a lektor. Absolvent bakalářského i magisterského oboru psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně a magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě MU v Brně. V rámci sociálních služeb od roku 2012 na pozici psychologa v Krizovém centru pro děti, dospívající a rodinu (Spondea o.p.s., Brno), od roku 2013 však působí převážně ve zdravotnictví (Dětská nemocnice Brno, Ambulance klinické psychologie a psychoterapie Brno). Psychoterapeuticky zakotven v systemickém přístupu a rodinné psychoterapii, doplňuje si vzdělání v rámci gestalt psychoterapeutického přístupu pro práci s dětmi. Ve své odborné praxi se zaměřuje zejména na práci s dětmi, adolescenty a rodinami (např. porozvodové konflikty, psychosomatická onemocnění, ad. ), a to v diagnostickém, psychoterapeutickém i krizově intervenčním kontextu.


Mgr. Jitka Suchá

Absolventka studia ergoterapie na 1.LF UK a fyzioterapie na FTVS UK. Dlouholetá vedoucí denního stacionáře pro osoby s demencí při Gerontologickém centru v Praze 8 a ergoterapeutka tamtéž. Lektorka mnoha kurzů pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, lékaře, ergoterapeuty a další zdravotnické pracovníky na téma spojená s péči o seniory, lidi se syndromem demence apod. Trenérka paměti III.stupně, lektorka kurzů trénování paměti pro (nejen) seniorskou veřejnost. Autorka 6 knih a mnoha pracovních sešitů s tématikou trénování paměti, spoluautorka 5 knih s tématikou péče o osoby s demencí, aktivizace, pohybové aktivity, odborných článků. Autorka Sady pro kognitivní trénink II., spoluautorka Sady pro kognitivní trénink I. (soubor pomůcek pro pacienty s demencí). Držitelka ocenění Zlatá vážka (2005) udělovaného Českou alzheimerovskou společností za přínos v problematice péče o lidi s demencí.


PhDr. Jan Svoboda

Jednooborový psycholog, vystudoval FF UK Praha, specializovaný na krizové situace výchovy a výuky, supervizor dětských domovů, azylových domů, nestátních poradenských zařízení. Své zkušenosti v různých oblastech poradenské práce uvádí v sedmi knižního titulech sepsaných samostatně (vydavatelství Portál, Portál Slovakia, Triton, Jonathan Livingston) třech spoluautorských. Je akreditovaným lektorem pro ČR a SR v problematice všech stupňů školství a vedení dospělých. Délka praxe přes 25 let, od roku 2004 přednáší na Ostravské Univerzitě v Ostravě.


Mgr. Jan Svoboda

Soudní exekutor, absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po složení odborné exekutorské zkoušky jmenován soudním exekutorem v Olomouci. Oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí se věnuje dlouhodobě od roku 2002. Od roku 2010 působí jako externí pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje předmět „Exekuční právo“. V minulosti se podílel na řadě projektů a přednášek týkající se exekučního řízení a zvyšování finanční gramotnosti.


Mgr. Ivana Svozilová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006. Ještě na škole byla dobrovolnicí Bílého kruhu bezpečí, z.s. a pak pracovala jako právník v intervenčním centru. Od roku 2012 se stala advokátním koncipientem, v roce 2014 složila advokátní zkoušku a v roce 2015 mediátorskou zkoušku. Působila jako samostatný advokát s generální právní praxí a byla v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. V roce 2018 přerušila výkon advokacie a byla pověřencem pro ochranu osobních údajů ve školských zařízeních, právníkem řady neziskových organizací, odborným specialistou Moravskoslezského kraje a zkusila si i práci jako sociální pracovník doprovázející pěstouny či v dluhové poradně. V současné době je notářským kandidátem notáře v Olomouci.
Od roku 2012 byla lektorem řady projektů, od roku 2018 je lektorem především v DIAKONICKÉ AKADEMII, s.r.o. V lektorské činnosti školí právní minimum pro sociální pracovníky (zejména vybraná ustanovení z občanského zákoníku, zákoníku práce, zákona o sociálních službách či zákona o sociálně-právní ochraně dětí), domácí násilí, dluhovou problematiku, ochranu osobních údajů a dědické právo.
 


doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Je český vysokoškolský pedagog působící na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který se orientuje na oblast rizikového chování v prostředí internetu. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na nebezpečné komunikační praktiky realizované v prostředí digitálních technologií, zejména pak na sexting, kybergrooming, kyberšikanu, rizika sociálních sítí apod. a dále na metodologii pedagogického výzkumu a moderní didaktickou a diagnostickou techniku. Externě spolupracuje s celou řadou veřejných i soukromých institucí (Policie ČR, Linka bezpečí, Google, Seznam.cz, O2, Vodafone, IBM a dalšími). Spolupodílí se na projektech a výzkumech realizovaných v rámci Centra prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK) a projektu E-Bezpečí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem řady odborných statí zaměřených na rizikové chování dětí ve virtuálním prostředí, počítačovou kriminalitu, bezpečnostní výzkum a na možnosti moderních technických výukových prostředků ve vzdělávání.


Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.

Odborná asistentka na Ústavu ošetřovatelství FZV UP v Olomouci, supervizorka studentských praxí, původní profesí sestra intenzivní péče. Absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci – obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, výcviku Supervize a řízení (Remedium) a dalších odborných kurzů zaměřených na spirituální potřeby v paliativní péči, krizovou intervenci aj. Působila jako sestra intenzivní péče na Neurochirurgické JIP, jako pedagog na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální, jako sestra a ředitelka v mobilním hospici Nejste sami, z.ú.. Věnuje se problematice důstojnosti u seniorů, etických dilemat na rozhraní sociální a zdravotní péče a paliativní péči. Je propagátorkou domácí paliativní péče, včetně výzkumných aktivit.


Dr. Ivo Šelner, MAS

Vystudoval pedagogiku a lingvistiku (ČR), další studium pedagogiky postižených (Švýcarsko, Nizozemsko) a poradenství a léčba závislosti (Rakousko). Na Vídeňské hospodářské univerzitě absolvoval postgraduální studium managementu sociálních NGO.
Specializuje se na dvě oblasti: téma práce s lidmi s postižením – syndrom autismu, mentální postižení, hyperaktivita, agresivita/autoagresivita, jakož i na psychosociální poradenství rodičů dětí s postižením, dále pak na poradenství a terapii klientů závislých na alkoholu, na medikamentech a poruchy příjmu potravy.
Dlouhodobě pracoval v Rakousku jako vedoucí v zařízeních pro lidi s postižením, vedl Akademii pro další vzdělávání pracovníků (Lebenshilfe Vorarlberg, Caritas Linz), v letech 2002 - 2018 byl pověřen vedením oddělení pro léčbu závislostí při Caritas Vorarlberg.
Dlouhodobě působí jako konsultant a lektor, externě spolupracuje s CARITAS - VOŠ sociální Olomouc. Z pověření Caritas Österreich je zodpovědný za odborné projekty (Bělorusko, Arménie). Je členem expertní komise OPCAT kanceláře ombudsmana ve Vorarlbergu (Rakousko).


Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík

Vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR24. Od roku 1994 se pohyboval v oblasti sociální práce, pracoval jako kurátor pro mládež, probační a mediační úředník, vedoucí DONA Centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě – specializované poradny pro oběti domácího násilí. Působil jako koordinátor pro problematiku domácího násilí Olomouckého kraje a psycholog intervenčního centra. Byl dlouhodobým jednatelem a poradcem regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, jež poskytuje pomoc obětem a svědkům trestné činnosti. V současné době pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Působí také jako psycholog v mobilním hospici NEJSTE SAMI v Olomouci a v Ordinaci klinické psychologie v Olomouci. Je autorem a spoluautorem řady publikací, například Domácí násilí, O posledních věcech člověka, Krize a krizová intervence.


JUDr. Marta Šosová

Právnička a sociální pracovnice, absolventka Právnické fakulty MU Brno,výcviku Telefonické krizové intervence (SOS centrum Diakonie ČCE Praha),Kurz rozvojové supervize /Charita ČR Praha), Vzdělávací program Psychodrama a sociometrie, Praha, Psychodrama Institute For Europe E.V. Pracuje v sociálních službách 21 roků zejména v odborném sociálním poradenství. Podílela se na tvorbě a zavádění národních standardů kvality sociálních služeb v rámci česko-britského projektu „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“ jako členka skupin poradenství a krizová pomoc. Supervizorka, lektorka. Spolupracuje jako lektorka se Vzdělávacím střediskem CARITAS - VOŠs, oddělením vzdělávání Diecézní charity Brno, redaktorka Internet poradny Olomouc.


Mgr. Miloslava Šotolová

Absolventka oboru Sociální práce a sociální politika na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Jako interní vyučující na CARITAS - VOS sociální Olomouc se odborně věnuje teoriím a metodám sociální práce, posouzení situace klienta a komunitní práci. V současnosti externě působí i na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP. Dlouhodobě působila v zařízeních poskytující sociální služby, především na manažerských pozicích. Je členkou skupiny komunitního plánování v Ol. Kraji a členkou Platformy pro komunitní práci, kterou svolává Agentura pro sociální začleňování. Pracuje jako externí lektorka a konzultantka v oblastech individuálního plánování, posouzení situace klienta a zavádění standardů kvality do praxe sociálních služeb.


Doc. PhD. Dana Štěrbová, Ph.D.

Mgr. Lenka Tkadlčíková

Absolventka anglistiky a pedagogiky na FF UP a PdF UP. Dlouholetá vyučující na CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, kde několik let vedla kurs dramaterapie a dosud učí anglický jazyk. Absolvovala komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet, 710 h) a mnoho odborných workshopů a seminářů jak v tuzemsku, tak v zahraničí, na některých i sama přednášela (Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Holandsko, Finsko). V rámci vlastní terapeutické a poradenské praxe se zaměřuje na individuální práci s klienty a v oblasti lektorování se věnuje zejména aplikaci přístupu zaměřeného na řešení při vzdělávání a při práci se skupinami.


Ing. Milena Tomášková, DiS.

Absolventka CARITAS - VOŠ sociální  a výcviků „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“, nástavbový výcvik v duchovní konstelační práci a životním poradenství "Kruh života a lidské vědomí" Dr. Wilfrieda Nellese, Výcvik pro supervizory v sociálních službách, vzdělávacího programu pro inspektory kvality sociálních služeb.
Od roku 1998 působí v sociální oblasti. Nejdříve jako poskytovatel sociálních služeb pro seniory, osoby s mentálním znevýhodněním a s duševním onemocněním, dále se v z. ú. INSTAND podílela na tvorbě a realizaci procesních auditů pro sociální služby DOZP a domovy pro seniory, dále řady projektů a publikací. Zabývá se problematikou kvality sociálních služeb (inspekce kvality, auditorská, lektorská, supervizní, konzultantská činnost) a podporou osobního rozvoje.


ThLic. Michal Umlauf

Vystudoval teologii na CMTF UP Olomouc a Lateránské univerzitě v Římě. V rámci doktorského studijního programu se zaměřil na oblast praktické teologie. Vyučuje na CMTF a CARITAS - VOŠs předměty Řízení dobrovolníků, Sociální nauka církve, Sociální etika pro sociální pracovníky, Pastorální teologie a Posouzení situace klienta z hlediska spirituality. Pracuje současně jako vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci (zaměření na sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a koordinace dobrovolnických aktivit s tím spojených). Je členem skupin komunitního plánování v Ol. kraji a ve městě Olomouc.


PhDr. Markéta Vaculová, MBA

Supervizorka, konzultantka standardů kvality a sociální pracovnice. Absolventka Ostravské univerzity, fakulty zdravotně sociální - katedry sociální práce, oboru Sociální práce se zdravotnickým profilem. Předtím vystudovala Střední zdravotnickou školu v Kroměříži, obor Všeobecná sestra a specializační studium Sestra pro psychiatrii. Absolventka oboru MBA v pomáhajících profesích. M. Vaculová je také kvalifikovaný poradce pro pozůstalé, mediátor, krizový intervent, kouč, supervizor (a má k tomu odpovídající výcviky). Z dalších zajímavých kurzů absolvovala sebezkušenostní výcvik v na člověka orientovaném přístupu, kurzy nenásilné a respektující komunikace, výcvik v asertivitě a argumentaci, výcvik v motivačních rozhovorech, kurzy trenér paměti I. a II., bazální stimulace a kinestetická mobilizace, dlouhodobé kurzy pro práci s člověkem v agresi, různé aktivizační a managerské kurzy, vč. leadershipu. Od roku 1996 do roku 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž, od roku 2002 působí v sociálních službách s krátkou pauzou v business sféře, kde pracovala jako regionální manager prodejních týmů. V sociálních službách pak pracovala na pozicích vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby. Naposledy působila jako jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět - Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče a také pracovala jako Odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. V současné době se věnuje především metodickým konzultacím a supervizím. Ve volném čase chodí ráda do přírody, věnuje se rodině, sebevzdělávání, četbě a různým relaxačním aktivitám. Lektorsky se zaměřuje na témata: práce s lidmi s mentálním postižením, seniory a lidi s demencí, práci s lidmi s duševním onemocněním, různá komunikační témata (asertivita, na člověka orientovaný přístup, preterapie a validace, nenásilná komunikace, na řešení orientovaný přístup, motivační rozhovory), aktivizační techniky - především kognitivní rehabilitace, leadership a práce s týmy, time management, koučování a supervize, standardy kvality, paliativní péče.


PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

psycholog, více než dvacet let se v různých kontextech věnuje psychologickému poradenství, např. v Manželské a rodinné poradně nebo jako školní psycholog. Aktuálně učitel psychologie a dalších odborných předmětů na Caritas VOŠ sociální Olomouc. Disertační práci obhájil na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně, kde pracoval jako asistent pro vědu a výzkum v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Disertace vyšla pod názvem Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením (Barrister a Principal, 2007). V minulosti vyučoval kurzy zaměřené na vztahovou problematiku a témata související s životem osob s postižením na FSS Masarykovy university, na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Brescia University v Kentucky, USA.


Mgr. Jaroslav Vejmola

Vedoucí oddělení rozvoje a kvality v Armádě spásy v České republice. S lidmi bez přístřeší pracuje více jak 20 let. Dlouhodobě působil jako sociální pracovník ve službách sociální prevence, zejména v azylovém domě, noclehárně, nízkoprahovém denním centru a v terénním programu. Od roku 2016 působí také jako konzultant a auditor v oblasti kvality sociálních služeb. Také lektoruje odborné kurzy zaměřené na sociální práci a sociální služby. Od roku 2019 externě vyučuje na Slezské univerzitě.


Mgr. Mária Wirth, Ph.D.

Absolventka liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Viac ako 13 rokov pracovala ako liečebný pedagóg v špecializovanom dennom pobyte pre ľudí s demenciou Alzheimerovho typu. Vytvára aktivizačné a terapeutické programy, lektoruje vzdelávacie kurzy pre pomáhajúce profesie, opatrovatelov a rodiny. Jej ústrednou témou je predovšetkým problematika komunikácie so starými dezorientovanými luďmi. V roku 2008 ukončila trojročný výcvik v komunikačnej metóde s dezorientovanými luďmi postihnutými demenciou vo Viedni a získala certifikát Validation®Naomi Feil – Teacher. Od roku 2015 lektoruje certifikované kurzy Validácie Level I-používateľ validácie pre Slovensko a Českú republiku.


Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor pedagogika a sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventem Systemického a růstového terapeutického výcviku v modelu Virginie Satirové (Inštitůt Virginie Satirovej v Bratislavě) a "Soution focus" - Komplexního výcviku v psychoterapii a poradenství zaměřené na řešení (Dalet Olomouc).

Má soukromou psychologickou praxi, externě působí jako psycholog pro OSPOD. V rámci poradenství a terapie se zaměřuje na individuální práci s klienty, práci se závislými, s rodinami, na klienty s nízkou motivací.

Více jak 23 let pracoval jako terénní sociální pracovník, adiktolog a terapeut s rizikovou mládeží, uživateli drog a rodinami s drogovým problémem a lidmi bez domova.

Pracuje jako supervizor pro služby sociální prevence, poradenství i péče.


Mgr. Eva Zakouřilová

Absolventka obchodní akademie, Sociálně právní akademie, Pedagogické fakulty UP v Olomouci, 27 let praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - sociální pracovnice Magistrátu města Olomouce na oddělení péče o rodinu a dítě. Je také akreditovaným i zapsaným mediátorem ČR a pracuje i jako mediátor v Mediačním centru v Olomouci. Je autorkou publikace „Speciální techniky sociální terapie rodin“, vydané v r. 2014 nakladatelstvím Portál, dále autorkou skript „Sociální terapie aneb její teorie i speciální techniky, které pomáhají v sociální práci s rodinou“, vydané v r. 2008 u Institutu pro místní rozvoj Praha, autorkou kapitoly „Sociální terapie“ v Encyklopedii sociální práce (napsané Oldřichem Matouškem a kol.), vydané v r. 2013, autorkou kapitoly „Využití rodinné mediace v domácím násilí mezi rodiči“ v publikaci Průvodce rodinnou mediací (napsané Tatjanou Šiškovou a kol.), vydané v r. 2016, a autorkou kapitoly „Mediace v domácím násilí mezi rodiči“ v publikaci Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů (napsané Lenkou Holou, Michalem Malackou a kol.), vydané v r. 2014. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace.


Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Absolventka Univerzity Palackého, oboru sociologie a žurnalistika. Získala doktorát v oboru sociologie. Pracovala téměř deset let na akademické půdě a ve vzdělávání dospělých ve firmách a neziskovýh organizacích. Jako visiting professor působila také na americké univerzitě v Kentucky.
Pohybuje se na startupové scéně. Věnuje se tématům sebeřízení a pracovní motivace, ale také sebeprezentace a PR.

Její misí je podporovat chytré nápady a pomáhat profesně a osobnostně rozvíjet ty, kdo na to mají odvahu.


Marie Zemánková

Vystudovala fyzioterapii, 25 let se věnuje prevenci a léčbě pohybového aparátu. Od roku 2002 provozuje vlastní rehabilitační praxi. Spolupracuje s odbornými lékaři a specialisty. V své praxi využívá prověřené moderní fyzioterapeutické techniky.
Je autorkou preventivně vzdělávacího programu Škola zad Marie Zemánkové, který vznikl v roce 2007 jako odpověď na civilizační choroby pohybové soustavy při jednostranné práci. Prosazuje tak zdravý přístup k celému tělu (zádům) ve firmách i mezi jednotlivci.
Publikuje články, píše vlastní blog, pořádá vzdělávací akce, přednáší fyzioterapeutům, sociálním pracovníkům i zájemcům z široké veřejnosti.
 


Mgr. Štěpán Žáček

Vystudoval obor filozofie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval 14 let v Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Břeclav, kde vedl Kontaktní centrum pro uživatele drog, byl vedoucím Úseku služeb sociální prevence a také metodikem sociálních služeb. Mimo jiné absolvovat sebezkušenostní výcvik pro pomáhající pracovníky v Modelu Virginie Satirové a výcvik v supervizních dovednostech při podpoře zavádění standardů kvality do praxe. Od roku 2020 působí  na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc jako vedoucí Střediska praktického vzdělávání.


JUDr. Cyril Žádník

Právník, absolvent Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Od počátku profesní dráhy působí zejména v oblasti pracovněprávní, původně jako podnikový právník v soukromém sektoru, později jako vedoucí odboru zprostředkování na Úřadě práce v Olomouci, dále jako vedoucí odboru sociálních věcí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Působil jako lektor na úřadě práce, v nedávném období jako lektor Vzdělávacího střediska CARITAS – VOŠ sociální v Olomouci. V současné době působí jako externí učitel na VOŠST Dorkas v Olomouci. Zabývá se pracovněprávní a sociálně-právní problematikou (lektorská a konzultační činnost).