CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

222  Porucha vztahové vazby a příčiny jejího vzniku

termín místo výuka lektor akreditace cena
7.11.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. A2020/0823-SP/PC/VP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Tento seminář se zabývá poruchovými vztahovými vazbami a faktory vedoucími ke vzniku těchto nesprávně vytvořených citových vazeb. Poruchy vztahových vazeb (attachmentu) mohou provázet jedince od dětství a ovliňovat i nově vzniklé vazby v dospělosti. Pojmenování a pochopení příčin vzniku této problematiky přispívá ke komplexnějšímu uchopení jednotlivých případů a také k identifikaci projevů, které jsou spojeny s narušeným citovým příklonem v dětském věku. Seminář bude veden interaktivní formou, budou využity konstruktivistické i klasické metody výuky, jako je např. ppt prezentace, práce ve skupinách, video, brainstrorming a při analýze kazuistických případů forma bálintovského zpracování případu ve skupině. Důraz bude kladen na propojení a aplikovatelnost teoretických poznatků s praxí.

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník umí definovat poruchy vztahové vazby.
  • Účastník umí vyjmenovat faktory podílející se na vzniku poruch vztahové vazby.
  • Účastník umí rozlišit chování typické pro různé typy vztahové vazby.
  • Účastník umí pojmenovat dopady poruch vztahových vazeb.
přihláška
přihláška