CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

U011  Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu

termín místo výuka lektor akreditace cena
  od 0 h Olomouc 48 hod. Mgr. Lenka Tkadlčíková
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
MSMT-13734/2022-2-453
9.900,- Kč
 
cílová skupina

- učitelé 1. stupně ZŠ
- učitelé 2. stupně ZŠ
- učitelé gymnázií
- učitelé SOŠ a SOU
- učitelé ZUŠ a SUŠ
- učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
- pedagogové volného času
- vychovatelé školských zařízení
- učitel - metodik prevence
- výchovní poradci
- psychologové
- učitelé speciálních škol
 

stručná anotace

Kurz představuje na řešení orientovaný přístup, jeho základní premisy a východiska, stěžejní metody a způsoby práce vycházející z tohoto přístupu. Dále pak definuje pohled na vznikající, rozvíjející se, eskalující a trvající krizi, její zákonitosti, fáze, etiologii, průběh i možné důsledky. Na základě modelových situací, kasuistik, praktických příkladů a prožitkových technik účastníkům zprostředkovává emoce, které mohou osoby v krizi prožívat, jejich vývoj, blokace či dalšího prohlubování krizových situací. Účastníkům je tak zprostředkováno prožívání jedince, u kterého se rozvíjí potenciální krize, její případný další vývoj a možné reakce jedince vč. jejich interpretace. Na základě pochopení kontextu a uvažování jedince v krizi program nabízí konkrétní techniky práce s jedincem v krizové situaci – sdílení, práce se zdroji, práce s výjimkami, zázračnou otázkou, práce s katastrofickým scénářem a další techniky, které vycházejí z na řešení orientovaného přístupu v poradenství a terapii a jsou využitelné právě ve specifických situacích v rámci krizové intervence. Vzdělávací program představuje také modifikaci „klasických“ technik krizové intervence v kontextu na řešení orientovaného přístupu a představuje jednotlivé nástroje využitelné při vznikající, eskalující či trvající krizové situaci. Poslední část kurzu se pak zaměřuje na specifika využití těchto technik v pedagogickém prostředí a ve specifických pedagogických situacích.

získané dovednosti a znalosti

Účastník semináře
- orientuje se v základních východiscích, pilířích a metodách práce v na řešení zaměřeném přístupu
- zná definici krize včetně specifik jejího vývoje, fází a etiologie
- dokáže se vcítit do člověka v některých krizových situací, chápe nejčastější emoce, které lidé v krizi prožívají
- nacvičí si použití některých technik krizové intervence a uvědomuje si jejich specifika a úskalí
- dokáže využít některé techniky vycházející z na řešení zaměřeného přístupu při práci s člověkem v krizové situaci v pedagogickém prostředí či kontextu
 

přihláška
přihláška