CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

261 Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

 

Počet výukových hodin:      136 (17 dnů)

Akreditace MPSV:                  A2023/0885-SP/PC/VP

Termíny :                                JARO 2025, termíny budou stanoveny při dostatečném počtu zájemců
                                                  (pracovní dny vždy od 9:00 -16:00)

Místo konání:                         Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                         26 900,- Kč  (nabízíme možnost uhradit částku ve splátkách)Anotace:

Výcvik je zaměřen na seberozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavním cílem výcviku je pomoci těmto pomáhajícím pracovníkům prohloubit sebepoznání v některých základních oblastech jejich osobnostní struktury (motivace, postoje, hodnoty, předpoklady, osobnostní rysy, osobní a profesní hranice, komunikační kompetence a slabiny, ad.), včetně porozumění vlivům, které je formovaly. Koncept výcviku je postaven na předpokladu, že tyto rysy a tendence se v procesu profesionální pomoci nevyhnutelně promítají, a ovlivňují vztah mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem; zároveň jsou-li pracovníkem dostatečně reflektovány (a v rámci možností kontrolovány), zvyšuje se významně šance na efektivitu pomáhajícího procesu. Sebezkušenost je v rámci výcviku je zprostředkovávána formou individuálních sebezkušenostních technik, s důrazem na bezpečí, přičemž účast i následné sdílení výstupů před skupinou je zásadně fakultativní a nepodléhá interpretaci ani hodnocení. Současně je kladen důraz na zasazení do kontextu podmínek pomáhající práce v ČR (mj. otázky odborných hranic, práce v týmu a pracovních rolí, rizika syndromu vyhoření, ad.). Výcvik je rozdělen na 4 bloky sdružujícími související témata, s dostatečným prostorem pro integraci poznatků a jejich vztažení na specifickou oblast práce účastníků výcviku, intervizi i plánování a vyhodnocování dalších kroků v profesním seberozvoji.

Získané znalosti a dovednosti:

  • Absolvent je v základní míře schopen reflexe osobních motivů, potřeb a postojů, včetně porozumění vlivům, které je formovaly.
  • Absolvent je schopen své motivy, potřeby a postoje odlišit od klientových.
  • Absolvent dokáže kriticky posoudit, jakým způsobem se jeho motivy, potřeby a postoje mohou promítat do procesu pomáhající práce.
  • Absolvent se orientuje v základních modelech pomáhající práce a dokáže obhájit volbu pomoci nebo kontroly v konkrétních případech.
  • Absolvent rozlišuje své osobní i profesní hranice v rámci procesu pomáhající práce.
  • Absolvent reflektuje vlastní profesionální kompetence i slabiny v kontextu pomáhající práce.
  • Absolvent reflektuje své místo, kompetence i odpovědnost v pracovním týmu a rozumí organizačnímu rámci pomáhající organizace, ve které působí.
  • Absolvent ovládá základní postupy efektivního sebeřízení a podniká konkrétní kroky v prevenci syndromu vyhoření.
  • Absolvent dokáže plánovat a vyhodnocovat další kroky v profesním seberozvoji.
  • Absolvent je schopen podávat zpětnou vazbu jiným účastníkům výcviku tak, aby byla v důsledku rozvíjející.


Termíny kurzu budou vypsány po přihlášení dostatečného počtu zájemců pro vytvoření skupiny účastníků.

Poté budou příhlášení zájemci znovu obesláni s návrhem termínů a potvdrí svou předběžnou přihlášku.

Velikost skupiny bude 15 - 18 účastníků.

Lektorský tým:

PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán, Mgr. Eliška Kučerová, Mgr. Jitka Škarohlídová, Mgr. Lenka Tkadlčíková