CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

CARITAS- VOŠ sociální Olomouc byla Ministerstvem vnitra udělena akreditace instituce číslo: AK/I-2/2019, platnost akreditace do 20. 2. 2022.

Akreditované semináře u MV:

 

Název programu:     Dokumentace sociální práce ve veřejné správě

Akreditace:               AK/PV-53/2019 - průběžné vzdělávání pro úředníky

                                     AK/VE-34/2019 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Rozsah:                       6 vyučovacích hodin

Lektor:                        Mgr. Marika Jelínková

Cílová skupina:

Cílovou skupinou pro vzdělávací program jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků vykonávající činnosti sociální práce, zařazeni na pozici sociální pracovník nebo referent společné státní správy taktéž vykonávající činnosti sociální práce. Cílovou skupinou těchto pracovníků jsou zletilé osoby, tedy např. senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, atd., nikoliv nezletilí.

Cíle vzdělávacího programu:

Kurz je zaměřen na problematiku evidence a zpracování poznatků z činností sociální práce a jejich následné zpracování v Jednotném informačním systému (v oblasti veřejné správy).  Povinnost vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka je ukotvena v zákonných normách.

Lektor obeznámení účastníky s vedením dokumentace sociální práce, se zpracováním v Jednotném informačním systému v oblasti veřejné správy. Absolvováním kurzu účastník získá informace o možnostech nakládání s informacemi získanými od klientů sociálních pracovníků a jejich zpracování.

Důležitým cílem vzdělávacího programu je objasnění vztahu zákona o archivnictví a spisové službě, správního řádu a zákonů o sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Členění vzdělávacího programu:

1) Vedení dokumentace (právní úprava, důvody k založení)

- evidence záznamů, protokolů, podkladů z výkonu sociální práce dle typu dokumentu

2) Typy spisové dokumentace (druhy dokumentů, fyzický, elektronický, hybridní spis)

- druhy dokumentů, složka důvěrné v sociální práci

3) Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

- právní uprava

- založení, vedení, ukončení standardizovaného záznamu

- cílové skupiny, přímé a nepřímé metody sociální práce

- evidence anonymních klientů

4) Uzavření spisové dokumentace

- důvody, naložení se spisem, skartační lhůta v sociální práci, priorování spisů, znovuotevření uzavřeného spisu klienta.